Archeologie Advies

Algemene Voorwaarden Archeologie Advies

Artikel 1. Begripsbepaling

1. Onder "AA" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Archeologie Advies gevestigd te Leiden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58776982.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt de wederpartij van AA aangeduid als "Opdrachtgever".

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AA diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt of levert, ook indien deze diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien niettemin enige andere Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet onverenigbaar zijn met die toepasselijke voorwaarden.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AA en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

7. Indien AA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig tot 12 weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Een overeenkomst tussen AA en Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand, indien Opdrachtgever een door AA gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde termijn) schriftelijk aanvaardt. Een elektronisch bericht (email) volstaat eveneens als schriftelijke aanvaarding. In afwezigheid van een schriftelijke aanvaarding wordt, indien AA ten vervolge op een aanbieding uitvoeringshandelingen na mondelinge opdracht door Opdrachtgever verricht, een overeenkomst eveneens geacht te zijn tot stand gekomen, en wel conform de aangeboden voorwaarden.

3. AA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven in de offerte of aanbieding.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is AA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AA anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht AA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7. Indien AA met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is AA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

8. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal AA uitsluitend gehouden zijn na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever en bevestiging door AA. Voor de werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door AA een afzonderlijke offerte uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet kan worden afgewacht, kan AA uitsluitend na mondelinge opdracht door Opdrachtgever tot uitvoering overgaan. Opdrachtgever is gehouden de financiële en andere consequenties daarvan te aanvaarden.

9. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven, dan wel buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel gepresteerd door AA.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. AA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-Na het sluiten van de overeenkomst AA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-Indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van AA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is AA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is AA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AA kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AA op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien AA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is AA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is AA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AA zal AA in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor AA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij AA anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AA op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen AA en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever AA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Opdrachtgever is verplicht zich in te spannen om alle mogelijk relevante informatie aan AA te verstrekken opdat AA een goede inschatting van de te verrichten werkzaamheden kan maken.

4. Indien AA gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan AA ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien is overeengekomen, dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is AA gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.

6. AA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. AA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. Opdrachtgever kan één concept-rapport verlangen en binnen 1 maand na ontvangst correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden verlangen.

Artikel 6. Overmacht

1. AA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AA of van derden daaronder begrepen. AA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AA zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. AA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover AA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Indien AA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. AA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AA is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien AA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AA beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van AA is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. AA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. AA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid dan hierboven genoemd is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling van de factuur aan AA dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door AA aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3. Indien Opdrachtgever die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan AA doet, heeft AA het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken.

4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is AA gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 4 is gesteld.

5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.

6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van Opdrachtgever of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, is AA gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.

7. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens AA zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AA aan derden over te dragen en/of te verpanden.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. AA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. AA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Verspreiding resultaten

1. Voor verschillende werkzaamheden kan AA verplicht zijn zich te voegen naar de daarvoor geldende protocollen (met name KNA) en wet- en regelgeving met betrekking tot de archeologische monumentenzorg. Opdrachtgever maakt hier geen bezwaar tegen.

Artikel 11. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart AA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan AA toerekenbaar is.

2. Indien AA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden AA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door AA geleverde of nog te leveren goederen. AA blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de vorderingen van AA inzake de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. AA blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens AA heeft, waaronder vorderingen van boete, rente en kosten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillen

1. Op alle door AA afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen welke tussen Opdrachtgever en AA mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met AA gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Archeologie Advies | info@archeologieadvies.nl